Ierobežojumi akcīzes un bīstamo preču pārvadāšanai

Vai varu pārvadāt papildu degvielu?

Nē. Saskaņā ar drošības noteikumiem personiskos transportlīdzekļos ir aizliegts pārvadāt rezerves degvielas konteinerus.

 

Vai varu pārvadāt gāzes balonu?

Saskaņā ar starptautiskajiem un Apvienotās Karalistes tiesību aktiem pasažieriem, kuri vēlas pārvadāt gāzes balonus (zem spiediena vai gāzes tvertnēs), ir jāievēro turpmāk izklāstītie noteikumi, kurus uzņēmumam ir pienākums piemērot saskaņā ar atbilstīgajiem noteikumiem. Var pastāvēt citi gāzes veidi, kas nav īpaši norādīti turpmāk, kurus uzņēmums drīkst pārvadāt un par kuriem ieteikumus var sniegt mūsu Kravu pārvadājumu nodaļa. Klients vienmēr uzņemas atbildību par nepieciešamību deklarēt transportējamās vielas un priekšmetus. Stena Line nevar uzņemties atbildību par aizkavējumu vai atteikšanos pieņemt pārvadāšanai šādus vienumus, ja rezervācijas noformēšanas laikā nav ievēroti juridiskie noteikumi vai nosacījumi vai mums nav iepriekš sniegta attiecīga informācija.

 

Propānu un butānu tikai personiskai lietošanai (t. i., kempinga nolūkiem) var pārvadāt balonos, kuru kopējais svars nepārsniedz 47 kg (izņemot gāzes tvertnes svaru).

 

Personiskai lietošanai paredzētu gāzi zemūdens niršanai (ieskaitot gaisu) var pārvadāt pasažieru pārvadāšanai paredzētos privātos transportlīdzekļos, kurus izmanto niršanas aprīkojuma pārvadāšanai, saskaņā ar šādiem nosacījumiem: (i) pārvadātajiem gāzes baloniem jābūt paredzētiem personiskai lietošanai; (ii) maksimālais vienā transportlīdzeklī pārvadāto balonu skaits ir seši baloni, un tiem jābūt “F” izmēra vai mazāka izmēra gāzes cilindriem (t. i., kopējais ūdens tilpums ir līdz 60 litriem), kas satur SASPIESTU GAISU (UN1002), SASPIESTU SKĀBEKLI (UN1072) vai SASPIESTU GĀZI, OKSIDĒJOŠU N.O.S. (skābeklis, slāpekļa oksīds) (UN3156) (vispārīgi izmantotā preču zīme ir “Entenox”); (iii) visi baloni ir jānostiprina transportlīdzeklī, lai novērstu to pārvietošanos; (iv) nekādā gadījumā vienā transportlīdzeklī nedrīkst pārvadāt citas bīstamas preces (tostarp uzliesmojošas gāzes un uzliesmojoši šķidrumi) kopā ar šīm niršanai paredzētajām gāzēm.

 

Medicīniskais skābeklis personiskai lietošanai privātos transportlīdzekļos (lieto slimu vai nespējīgu personu transportēšanai). Transportlīdzeklī var pārvadāt līdz sešiem “F” izmēra vai mazāka izmēra gāzes cilindriem (t. i., kopējais ūdens tilpums ir līdz 60 litriem), kas satur UN 1072 – saspiestu skābekli, ar nosacījumu, ka pacientam ir ārsta izsniegta vēstule ar norādi, ka viņam(-i) ir nepieciešams medicīniskais skābeklis.

 

Var pārvadāt kalibrēšanas gāzi, kas nav toksiska un tiek izmantota tikai kalibrēšanas nolūkiem, ar nosacījumu, ka zem spiediena esošo tvertņu (balonu) vai mazo gāzi saturošo tvertņu (gāzes kasetņu) kopējais tilpums nepārsniedz 50 litrus.

 

Pārvadāšanai var pieņemt neuzliesmojošas gāzes (2.2. klase), ja tās tiek transportētas ar spiedienu, kas 20 ºC temperatūrā ir mazāks nekā 200 kPa, un ja tās nav sašķidrinātas vai atdzesētas sašķidrinātas gāzes. Piezīme. “F” izmēram ir 9,4 litru ūdens ietilpība ar aptuveno izmēru 930 mm x 140 mm.

 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka tādas pašas transportēšanas prasības attiecas uz nomināli tukšiem baloniem, jo starptautiskajos noteikumos “tukšās” zem spiediena esošās tvertnes (baloni) ir uzskatāmi par bīstamām precēm, izņemot gadījumus, kad tie ir iztukšoti un balonam ir izdots to apliecinošs sertifikāts. Izņemot gadījumus, kad gāze tiek lietota medicīniskiem nolūkiem, baloni, kas tiek pārvadāti iepriekš minētajiem nolūkiem, ir vienmēr jānoslēdz. Visi baloni ir pienācīgi jānostiprina pret prāmja kustību un jāglabā atstatu no aizdegšanās un karstuma avotiem. Mēs paturam tiesības pārbaudīt, vai cilindrs ir tukšs, un pieprasīt sertifikātu, kas apliecina attīrīšanu/iztukšošanu, ja tiek pārvadāti baloni, kas mums tiek deklarēti kā “tukši”. Par visām iepriekš norādītajām precēm ir jāpaziņo uzņēmumam, piezvanot uz mūsu klientu apkalpošanas centru vismaz 24 stundas pirms reisa atiešanas datuma un laika un atkārtoti pie reģistrācijas galdiņa, ierodoties ostā. Nekādos apstākļos nav atļauts pārvadāt acetilēna gāzi.

 

Vai var ceļot ar prāmi ar šaujamieročiem un/vai munīciju?

Šaujamieročus, sporta ieročus un munīciju ir atļauts pārvadāt, tikai stingri ievērojot uzņēmuma politiku, kurā ņemti vērā visi normatīvie akti un/vai tiesību akti, kas piemērojami mūsu maršrutiem reisa laikā. Šaujamieroču, sporta ieroču un munīcijas pārvadāšana ir jāpiesaka uzņēmumam rezervācijas laikā, piezvanot uz mūsu Klientu apkalpošanas centru. Šī rezervācija un pieteikums jāveic vismaz 24 stundas pirms atiešanas laika, kā arī atkārtoti jāpiesaka reģistrācijas stendā/pie reģistrācijas letes, ierodoties ostā. Atkarībā no pārvadājamās bagāžas, iespējams, Jums būs jāiegādājas arī kravas pārvadāšanas biļete. Tā kā tiesību akti var mainīties, mēs paturam tiesības mainīt savus pārvadāšanas noteikumus un nosacījumus. 

 

Privātajā transportlīdzeklī bez dokumentācijas drīkst pārvadāt ne vairāk kā 1000 ANO klases 1.4s patronas, ja patronas ir oriģinālajā ražotāja iepakojumā. Apjomi, kas pārsniedz šo daudzumu vai kas neatbilst 1.4s klasei, ir jādeklarē un jāpārvadā saskaņā ar visiem IMDG kodeksa noteikumiem; un tikai tādā gadījumā, ja kuģa “Bīstamo preču atbilstības dokumentā” ir atļauti šāda veida pārvadājumi. Tādas munīcijas pārvadāšana, kuras apjoms pārsniedz 1000 patronas, kas tiktu pārvadāta tikai ar bīstamo preču deklarāciju, ir jārezervē iepriekš, un tai jāiegādājas biļete mūsu Kravu pārvadājumu nodaļā (un tā ir atkarīga arī no pieprasītā kuģa/reisa, ja to atļauj tiesību aktos noteiktā kuģa sertifikācija). Šie pieprasījumi jānosūta uz mūsu Kravu pārvadājumu rezervāciju nodaļu.

 

Tiek piemērota prasība, ka jebkuriem šaujamieročiem vienmēr ir jāiegūst atiešanas un/vai galamērķa valstij atbilstoša licence, kurai pēc pieprasījuma jābūt pieejamai pārbaudei. Kad ostā ierodas transportlīdzeklis ar šaujamieročiem, par to tiek informēts mūsu dežurants un ostas apsardze, un pēc tam tiek īstenotas vietēji dokumentētas procedūras nolūkā nodrošināt, ka pēc nepieciešamības tiek veiktas turpmāk norādītās darbības. 

 

Reisa laikā šaujamieroči, sporta ieroči un munīcija paliek transportlīdzeklī ar nosacījumu, ka:

a) šaujamieroči, sporta ieroči un munīcija ir ārpus redzesloka un tā ir nostiprināta atbilstošā slēgtā kastē transportlīdzekļa bagāžas nodalījumā;

b) iekraušanas virsnieks vai viņa ieceltais vietnieks ir apstiprinājis, ka visas automašīnas durvis ir aizslēgtas;

c) transportlīdzekļa pasažieri atrodas stingrā uzraudzībā, līdz brīdim, kad viņi atstāj automašīnu klāju.

 

Kad kuģis ierodas galamērķī, tiek īstenota procedūra pretējā secībā saskaņā ar attiecīgajā ostā pastāvošajām vietējām dokumentēšanas procedūrām.

 

Viesa pienākums ir iegūt visu nepieciešamo informāciju par ieročiem, sērijas numuriem, medību apliecībām, ieroču atļaujām pēc nepieciešamības. 

 

Pasažieri, kuri ceļo bez transportlīdzekļa

Pasažieriem, kuri ceļo bez transportlīdzekļa, vienmēr ir aizliegts nēsāt līdzi šaujamieročus, sporta ieročus, munīciju, zobenus, nažus, asus ieročus un bīstamas vielas. Nepieciešamības gadījumā papildu informācija ir pieejama reisa atiešanas ostā pie maiņas vadītāja. 

 

Vai es drīkstu pārvadāt bīstamās preces?

Nav atļauts ceļot ar bīstamām precēm, šaujamieročiem vai munīciju bez mūsu iepriekšējas atļaujas saņemšanas. Par transportlīdzekli atbildīgajai personai vienmēr ir jāievēro atbilstība visiem piemērojamajiem noteikumiem, kas ir spēkā rezervācijas un ceļojuma laikā, un nepieciešamības gadījumā pēc pieprasījuma jāuzrāda visas attiecīgās deklarācijas un licences. Saskaņā ar Starptautiskajā jūras bīstamo kravu (IMDG) kodeksā noteikto bīstamo preču pārvadāšana pa jūras ceļiem ietver vielas un preces, kuras klasificētas vai noteiktas šādās kategorijās:

  • sprādzienbīstamas vielas vai izstrādājumi (1. klase);
  • gāzes (uzliesmojošas, neuzliesmojošas, toksiskas – 2.1., 2.2. vai 2.3. klase);
  • uzliesmojoši šķidrumi (3. klase); 
  • uzliesmojošas cietvielas (4.1., 4.2. vai 4.3. klase);
  • oksidējošas vielas un organiskie peroksīdi (5.1 vai 5.2. klase);
  • toksiskas un infekciozas vielas (6.1. vai 6.2. klase); 
  • radioaktīvie materiāli (7. klase);
  • kodīgas vielas (8. klase); 
  • dažādas bīstamas vielas un priekšmeti (9. klase);
  • jūras piesārņotāji (saskaņā ar MARPOL noteikumiem).

Nav lietderīgi īpaši uzskaitīt pozīcijas, kas klasificētas kā bīstamas preces, jo šis saraksts nav visaptverošs. Klients vienmēr uzņemas atbildību par to, lai pārbaudītu, vai ir jādeklarē transportētās vielas vai priekšmeti. Stena Line nevar uzņemties atbildību par aizkavējumu vai atteikšanos pieņemt pārvadāšanai šādus vienumus, ja nav ievēroti juridiskie noteikumi vai nosacījumi. 

 

Vai es varu ievest Lielbritānijā cūkgaļu vai cūkgaļas produktus no ES vai EBTA?

 

Sākot ar 2022. gada 1. septembri, ir aizliegts no ES un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) valstīm ienest vairāk nekā 2 kg cūkgaļas vai cūkgaļas produktu, ja vien šiem produktiem nav ES veselības zīmes vai tie nav komerciāli iepakoti kā “ES izcelsmes produkti”. Tas neattiecas uz komerciālo importu, ko šie ierobežojumi neietekmē.