Informācija par videonovērošanu

Stena Line veic videonovērošanu vairākās vietās - termināļos, ostās, birojos un uz kuģu klājiem. Šajā privātuma politikā, cita starpā, ir aprakstīti mērķi, kādēļ mēs veicam videonovērošanu un apstrādājam Jūsu personas datus, ar ko mēs tos kopīgojam un kādas ir Jūsu tiesības attiecībā uz Jūsu personas datiem. Mēs ievērojam Jūsu privātumu un esam apņēmušies aizsargāt Jūsu personas datus.

 

1. Ievads

Mēs esam Stena Line Scandinavia AB, uzņēmuma reģistrācijas numurs 556231-7825 (turpmāk — “Stena Line”), un esam atbildīgi kā datu pārzinis par Jūsu personas datu apstrādi. Visas atsauces uz “mēs”, “mums” vai “mūsu” šajā privātuma politikā uzskatāmas par atsauci uz Stena Line. Mūsu kontaktinformācija ir iekļauta šīs privātuma politikas beigās.

 

Turpmāk minētie Stena Line Group uzņēmumi ir iesaistīti videonovērošanā kā datu apstrādātāji:

 

Stena Line Danmark A/S

Stena Line Polska Sp. z o.o.

Stena Line BV

Stena Line Stevedoring BV

Stena Line Ltd.

Baltic RoRo Services GmbH

SIA Stena Line

Stena Rederi A/S

Retail and Food Services in Sweden AB

Buro Scanbrit

 

2. Privātuma politikas darbības joma

Šī privātuma politika attiecas uz Stena Line veikto videonovērošanas apstrādi mūsu termināļos, ostās, birojos un uz mūsu kuģu klājiem. Apstrāde attiecas uz visām personām (apmeklētājiem, klientiem, darbiniekiem, uzņēmējiem, partneriem), kuras apmeklē termināļus, kur mēs strādājam, ceļo ar mūsu kuģiem vai strādā pie mums termināļos un ostās, vai uz mūsu kuģiem un kuras redzamas un identificējamas, izmantojot ierakstītos materiālus. Tas attiecas arī uz publiski pieejamām vietām termināļos kopā ar blakus esošajām apkalpes zonām (kases logi, reģistrēšanās reisam un iekāpšana) un pasažieru pārvietošanās zonām. Videonovērošana darbojas 24 stundas diennaktī un ietver tikai vizuālu ierakstīšanu.

 

Nevienā vietā netiek ierakstīta skaņa. Labierīcībās videonovērošana netiek veikta.

 

Tiklīdz Jūs ieiesiet zonā, kur tiek veikta videonovērošana, Jums tiks paziņots par novērošanu ar grafisku norādi.

 

3. Kādas personas datu kategorijas mēs apstrādājam?

Stena Line apstrādā turpmākās personas datu kategorijas:

 

 • Nekustīgus attēlus un īsus video ar Jums (bez skaņas ierakstīšanas).
 • Ja piemērojams, informāciju par Jūsu iespējamo transportlīdzekli, ieskaitot automašīnas reģistrācijas numuru.

 

4. Kādiem mērķiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus, kāds ir šādu apstrādes darbību juridiskais pamats un cik ilgi dati tiek uzglabāti?

Stena Line apstrādā Jūsu personas datus turpmāk izklāstītajiem mērķiem. Ikvienam mērķim Stena Line ir nepieciešams juridisks pamats. Par juridisku pamatu var būt, piemēram: i) Jūsu piekrišana attiecīgajai apstrādes darbībai; ii) fakts, ka apstrāde ir nepieciešama tāda līguma izpildei, kurā esat viena no līgumslēdzēja pusēm; iii) fakts, ka apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridiskos pienākumus; vai iiii) Stena Line vai trešās personas leģitīmās intereses apstrādāt personas datus, kas ir svarīgākas nekā Jūsu intereses uz personas datu neapstrādāšanu. Katrā turpmāk norādītajā gadījumā tiks identificēts juridiskais pamats, uz kuru balstās Stena Line.

 

Videonovērošanas mērķis galvenokārt ir, lai Stena Line nodrošinātu drošu vidi visām personām, kā arī atbalstītu uzņēmuma preventīvo darbu pret nopietniem incidentiem, kas rada draudus personām vai mantai, un bojājumu un zādzību izmeklēšanu. Videonovērošanas mērķis ir arī novērst neatļautu ieiešanu ierobežotajās zonās ostās, birojos vai uz kuģiem, kā arī sniegt vizuālu atbalstu Stena Line drošības departamentam.

 

Stena Line uzņēmumiem ir arī pienākums ievērot juridiskās prasības. Starptautiskais kuģu un ostas iekārtu aizsardzības (ISPS) kodekss ir grozījums Konvencijai par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras (SOLAS) (1974./1988.) par jūras drošību, tostarp par minimālajiem drošības pasākumiem kuģiem, ostām un valsts aģentūrām. Kodekss nosaka pienākumus valstīm, kuģošanas uzņēmumiem, kuģa personālam un ostas/iekārtas personālam “noteikt draudus drošībai un veiktu preventīvus pasākumus pret drošības incidentiem, kuri ietekmē starptautiskajā tirdzniecībā izmantotos kuģus vai ostas iekārtas”. ES ir ieviesusi noteikumus ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 725/2004 (2004. gada 31. marts) par kuģu un ostas iekārtu drošības pastiprināšanu. Apvienotā Karaliste ir ieviesusi 2004. gada Kuģu un ostu iekārtu (drošības) regulas.

 

Incidenta gadījumā videoierakstu glabāšanas mērķis ir nodrošināt pierādījumus, lai nodotu šos materiālus attiecīgajiem valsts dienestiem vai struktūrām (piemēram, policijai, iestādēm, tiesām, prokuratūrai utt.) un citām pilnvarotajām personām (piemēram, apdrošinātājiem).

 

Videonovērošanas ieraksti parasti tiek automātiski pārrakstīti vai iznīcināti ne vēlāk kā 30 dienas pēc ierakstīšanas datuma, pie tam precīzs ieraksta pārrakstīšanas vai dzēšanas brīdis ir atkarīgs no atsevišķas ierakstīšanas aprīkojuma vai sistēmas tehniskajām īpašībām, kā arī atmiņas ietilpības. Incidenta gadījumā vai gadījumā, ja ieraksts ir daļa no policijas ziņojuma vai notiekošas policijas izmeklēšanas, novērošanas ierakstus var apstrādāt tik ilgi, cik nepieciešams, lai noteiktu vai apstiprinātu jebkādas ar šo incidentu saistītas prasības vai aizstāvētos pret šādām prasībām.

 

Tālāk tabulā ir apkopots mērķis, tiesiskais pamats un glabāšanas periods.

 

MērķisTiesiskais pamatsGlabāšanas periods
Nodrošināt personu drošībuLeģitīmās intereses

Līdz 30 dienām

 

Nodrošināt mantas drošībuLeģitīmās intereses

Līdz 30 dienām

 

Nodrošināt informācijas drošību (ieskaitot Stena Line komercnoslēpumus un intelektuālo īpašumu)Leģitīmās intereses

Līdz 30 dienām

 

Izmeklēšanu ietvaros noteikt iespējamo likumpārkāpēju identitāti iespējamo izmeklēšanu vai prasību aizstāvības gadījumāLeģitīmās intereses30 dienas vai līdz tiek pabeigts process

 

 

5. Kam ir piekļuve un ar ko mēs kopīgojam Jūsu personas datus?

Lai īstenotu iepriekš minētos mērķus, Stena Line ir pilnvarojis darbinieku piekļuvi videonovērošanas sistēmām un ierakstītajiem materiāliem. Atkarībā no maršruta atrašanās vietas un veida šie pilnvarotie darbinieki ir iekļauti 1. sadaļā norādītajos uzņēmumos.

 

Dažās vietās datus var apstrādāt datu apstrādātāji. Tie ir uzņēmumi, kurus Stena Line ir nolīdzis drošības un novērošanas, kā arī videonovērošanas sistēmu darbības nodrošināšanai. Šie partneri ir izraudzīti rūpīgi, un tie nedrīkst izmantot datus citiem mērķiem kā tikai tam, lai sniegtu pakalpojumus, kuru izpildei tos nolīdzis uzņēmums Stena Line.

 

Iepriekš izklāstīto mērķu izpildei Stena Line kopīgos Jūsu personas datus ar turpmāk norādītajiem adresātiem:

 

 • Securitas Sverige AB, Stockholm, Zviedrija un tā meitasuzņēmumiem Apvienotajā Karalistē, Īrijā, Polijā, Dānijā, kā mūsu datu apstrādātājiem;
 • attiecīgajiem valsts dienestiem vai struktūrām (piemēram, policija, iestādes, tiesas, prokuratūra utt.) un citām pilnvarotajām personām (piemēram, apdrošinātāji);
 • citiem Stena Line Group uzņēmumiem.

 

6. Vai mēs nosūtīsim Jūsu personas datus ārpus ES/EEZ un Apvienotās Karalistes?

Stena Line apstrādā Jūsu personas datus ES/EEZ un Apvienotajā Karalistē.

 

Ņemot vērā, ka mēs strādājam arī Apvienotajā Karalistē un kuģu maršrutos starp Apvienoto Karalisti un ES, personas datu apstrāde var nozīmēt arī to, ka dati tiek apstrādāti vai nosūtīti uz Apvienoto Karalisti vai ES. Apvienotā Karaliste tiek uzskatīta par trešo valsti, taču ES komisija ir piešķīrusi Apvienotajai Karalistei lēmumu par aizsardzības līmeņa pietiekamību. Apvienotās Karalistes valdība jau ir apstiprinājusi ES valstu aizsardzības līmeņa pietiekamību. Tas nozīmē, ka dati var turpināt brīvi plūst starp ES un Apvienoto Karalisti.

 

Personas dati netiek nosūtīti ārpus ES/EEZ un Apvienotās Karalistes.

 

7. Kādas ir Jūsu tiesības?

Tālāk ir sniegts kopsavilkums par tiesībām, kas Jums ir saskaņā ar Eiropas datu aizsardzības tiesību aktiem. Šo tiesību izmantošana ir bez maksas, un Jūs varat izmantot tiesības, nosūtot rakstisku pieprasījumu. Lūdzu, nevilcinieties sazināties ar mums, ja Jums ir jautājumi par Jūsu tiesībām (skatiet kontaktinformāciju šīs privātuma politikas beigās).

 

Ņemiet vērā, ka Stena Line vienmēr veiks pieprasījuma izmantot tiesības izvērtējumu, lai noteiktu, vai tas ir derīgs. Visas turpmāk norādītās tiesības nav absolūtas un var tikt piemēroti ierobežojumi.

 

Papildus iepriekš norādītajām tiesībām Jums vienmēr ir tiesības iesniegt sūdzību pārraudzības iestādē par Stena Line veiktu Jūsu personas datu apstrādi.

 

a) Piekļuves tiesības. Jums ir tiesības pēc pieprasījuma saņemt to savu personas datu kopiju, kurus apstrādā Stena Line, kā arī iegūt papildu informāciju par Stena Line veikto Jūsu personas datu apstrādi.

 

b) Tiesības uz labošanu. Jums ir tiesības pieprasīt labot un/vai papildināt savus personas datus, ja tie ir neprecīzi un/vai nepilnīgi.

 

c) Tiesības uz dzēšanu. Jums ir tiesības pieprasīt Stena Line dzēst Jūsu personas datus bez nepamatotas kavēšanās šādos gadījumos:

 

 • personas dati vairs nav nepieciešami tiem mērķiem, kuriem tie tika vākti vai citādi apstrādāti;
 • Jūs atsaucat savu piekrišanu apstrādei un apstrādei vairs nav juridiska pamata;
 • Jūs pamatoti iebilstat pret savu personas datu apstrādi;
 • personas dati ir tikuši apstrādāti nelikumīgi; vai
 • personas dati ir jādzēš ar mērķi nodrošināt juridiska pienākuma izpildi.

 

d) Tiesības ierobežot apstrādi. Jums ir tiesības pieprasīt savu personas datu apstrādes ierobežošanu šādos apstākļos:

 

 • tiek pārbaudīta personas datu precizitāte;
 • apstrāde ir nelikumīga vai tā vairs nav nepieciešama apstrādes mērķiem, savukārt Jūs iebilstat pret personas datu dzēšanu un tā vietā pieprasāt apstrādes ierobežošanu;
 • Stena Line vairs nav nepieciešami attiecīgie personas dati, taču Jums ir tie nepieciešami juridiskas prasības izvirzīšanai, uzturēšanai vai aizstāvībai pret to; vai
 • Jūs iebilstat pret savu personas datu apstrādi un šie iebildumi tiek pārbaudīti.

 

e) Tiesības uz datu pārnesamību. Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības saņemt personas datus, kurus esat iesniedzis(-gusi) Stena Line ar mērķi nosūtīt tos citam pakalpojumu sniedzējam, ja personas datu apstrādes pamats ir Jūsu piekrišana vai līgumsaistību izpilde.

 

f) Vispārīgas tiesības iebilst. Jums ir vispārīgas tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas tiek veikta, pamatojoties uz Stena Line leģitīmajām interesēm. Ja iebilstat, mums ir jāpierāda, ka mums ir pārliecinošs juridisks pamats šādai apstrādei vai ka mums ir nepieciešami personas dati juridiskas prasības izvirzīšanai, uzturēšanai vai tās aizstāvībai.

 

g) Tiesības iebilst pret tiešo mārketingu. Jums ir vispārīgas tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi tiešā mārketinga mērķiem. Šādu iebildumu gadījumā Stena Line vairs nedrīkstēs apstrādāt Jūsu personas datus šiem mērķiem.

 

8. Kā Jūs varat ar mums sazināties?

Jūs varat ar mums sazināties, izmantojot tālāk norādītos saziņas kanālus.

 

Galvenais birojs:

Stena Line Scandinavia AB, 405 19 Gothenburg, Zviedrija

E-pasta adrese: info.se@stenaline.com

Tālr.: +46 (0)  31 – 85 80 00

 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs esam norīkojuši datu aizsardzības speciālistu, ar kuru varat sazināties jautājumu gadījumā par Jūsu personas datu apstrādi.

 

Ar mūsu datu aizsardzības speciālistu var sazināties:

Stena Line Scandinavia AB, 405 19 Gothenburg, Zviedrija

E-pasta adrese: dpo@stenaline.com

Tālr.: +46 (0) 31 – 85 80 00

 

Šī informācija tika aktualizēta 2021. gada 19. oktobrī, un šajā vietnē vienmēr būs pieejama jaunākā versija. Mainoties tiesību aktiem un regulām, var tikt pielāgots informācijas saturs.