Elektromobiļu uzlādes noteikumi un nosacījumi

Pasažieris/lietotājs

 

 • Atbild par transportlīdzekļa labu tehnisko stāvokli un uzturēšanu, lai tas atbilstu attiecīgajām ES regulām un direktīvām, kā arī atbild par jebkādiem zaudējumiem, bojājumiem vai izdevumiem, kas radušies neizpildes rezultātā.
 • Garantē, ka uzlāde uz klāja netiks veikta eksperimentāliem/pārbūvētiem transportlīdzekļiem, un atbild par jebkādiem zaudējumiem, bojājumiem vai izdevumiem, kas radušies neatbilstības gadījumā.
 • Atbild par precīzas informācijas un dokumentācijas par transportlīdzekli sniegšanu, tostarp, bet ne tikai, par tā stāvokli, izcelsmi, uzturēšanu utt., un atbild par jebkādiem zaudējumiem, bojājumiem vai izdevumiem, kas radušies neprecizitāšu dēļ.
 • Atbild par norādījumu ievērošanu un saprātīgu rūpību, lietojot uzlādes staciju, kā arī atbild par jebkādiem zaudējumiem, bojājumiem vai izdevumiem, kas radušies neizpildes dēļ.
 • Atbild par norādījumu izpildi, lejupielādi, reģistrēšanu un lādēšanas lietojumprogrammas ChargeNode izmantošanu.
 • Apņemas informēt apkalpi gadījumā, ja ievēro jebkādu nepareizu darbību un/vai problēmas, izmantojot uzlādes staciju vai lietojumprogrammu ChargeNode.
 • Piekrīt izmantot kabeļus, ko nodrošina Pārvadātāja apkalpe.

(Lietotājs piekrīt maksāt visas piemērojamās maksas par sniegtajiem uzlādes pakalpojumiem.)

 

Pārvadātājs

 

 • Neatbild par iespējamiem traucējumiem, kavējumiem, kļūdām, interneta traucējumiem un/vai citām problēmām, kas ietekmē uzlādes staciju vai lietojumprogrammas ChargeNode izmantošanu un funkcionalitāti.
 • Neatbild par netiešiem, nejaušiem un/vai izrietošiem zaudējumiem, kas radušies vai saistīti ar uzlādes staciju vai lietojumprogrammas ChargeNode izmantošanu.
 • Ir tiesīgs pārtraukt, apturēt vai izbeigt uzlādes pakalpojuma sniegšanu tik ilgi, cik tas nepieciešams, jebkāda iemesla dēļ, piemēram, nepieciešamās apkopes, elektrosistēmas un elektropārvaldības dēļ, un/vai darbības traucējumu gadījumā.
 • Ir tiesīgs pieprasīt jebkādu informāciju vai dokumentāciju, kas nepieciešama, lai novērtētu transportlīdzekļa piemērotību uzlādei, tostarp, bet ne tikai, izcelsmes pierādījumus.
 • Ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem atteikt uzlādes pakalpojuma sniegšanu, ja Pārvadātājs uzskata, ka transportlīdzeklis nav piemērots uzlādei uz klāja, un/vai jebkādu ar drošumu vai drošību saistītu iemeslu dēļ, un/vai nodrošināt atbilstību piemērojamajiem noteikumiem.
 • Ir tiesīgs veikt jebkādas nepieciešamās darbības, lai novērstu vai ierobežotu iespējamus bojājumus/zaudējumus, kas radušies uzlādes staciju lietošanas dēļ vai saistībā ar to izmantošanu.
 • Atbild par kabeļu nodrošināšanu lietotājiem viņu transportlīdzekļu uzlādei.

Visos pārējos gadījumos rezervācijai tiek piemēroti Stena Line uzņēmējdarbības nosacījumi.