Sociālo mediju noteikumi un prasības

Atjaunināts: 2024. gada 21. martā.

1. Sociālo mediju konkursa noteikumi

Stena Line: 2024. gada 22. marta Sociālo mediju konkurss – Noteikumi un prasības
Informācija par balvu: Balva ir turp un atpakaļ ceļojums divām personām, ieskaitot automašīnu un standarta kajīti no Ventspils uz Nīnashamnu.Konkursā ir viena (1) balva, ko laimē viena (1) persona

Lai uzzinātu vairāk, iepazīstieties ar Noteikumu un prasību 7. p
 

Noteikumi un prasības: 

1. TIESĪBAS PIEDALĪTIES: Šajā Stena Line konkursā (turpmāk tekstā "Konkurss") drīkst piedalīties personas, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu, ir likumīgi Latvijas iedzīvotāji un brīvprātīgi izvēlas piedalīties Konkursā (turpmāk tekstā "Dalībnieks"). Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, ir jāsaņem vecāku vai aizbildņu piekrišana dalībai Konkursā. Konkursā nedrīkst piedalīties Stena Line ( turpmāk tekstā "Sponsors"), mātesuzņēmumu, filiāļu, meitasuzņēmumu, nodaļu, reklāmas un Konkursa aģentūru darbinieki, direktori un valdes locekļi, kā arī viņu tuvākie ģimenes locekļi (vīrs/sieva, vecāki, bērni, brāļi/māsas un to laulātie draugi) un mājsaimniecības locekļi. Piedaloties Konkursā, uzskatāms, ka Dalībnieks ir izlasījis un sapratis šos noteikumus un prasības un tie ir viņam saistoši. Dalība Konkursā pieļaujama ar nosacījumu, ka visi noteikumi tiek pilnībā pieņemti un Dalībnieks piekrīt tos ievērot.

 

2. SPONSORS: Šī Konkursa Sponsors ir Stena Line, Grēdu iela 4A, Riga, LV-1019

 

3. KONKURSA LAIKS: Konkurss sākas 2024. gada 22. martā un beidzas 2024. gada 1. aprīlī Konkursa atbildes ir jāiesniedz līdz 2024. gada 1. aprīlim. Lai piedalītos, nav

4. KĀ PIEDALĪTIES: Konkursā var piedalīties visi, kas izpilda Konkursa noteikumus vietnē Facebook vai Instagram. Lai piedalītos Konkursā Facebook lapā, Dalībniekam nepieciešams:

·        Publicēt attēlu vai video, kurā redzama Dalībnieka jaukā atmiņa kopā ar Stena Line.

·       Attēlam vai video pievienot klāt aprakstu.

·       Ierakstam pievienot mirkļbirku #Stenaline.


5. DALĪBAS NOSACĪJUMI / IZSLĒGŠANA: Piedaloties Konkursā, Dalībnieks piekrīt ievērot oficiālos noteikumus, tostarp atbilstību visām prasībām. Dalībnieks apliecina, ka viņam/viņai ir tiesības un pilnvaras piedalīties šajā Konkursā savā vārdā (vai ar vecāka/aizbildņa piekrišana, ja Dalībnieks nav sasniedzis 18 gadu vecumu), viņa/viņas dalības pieteikums ir autentisks, un viņam/viņai ir tiesības nodot šo pieteikumu Sponsoram saskaņā ar šeit minētajiem nosacījumiem. Sponsors nav atbildīgs par novēlotiem, nepilnīgiem, nesalasāmiem, bojātiem vai nepareizi nosūtītiem pieteikumiem. Sponsors var diskvalificēt jebkuru Dalībnieku, kurš nerīkojas saskaņā ar oficiālajiem noteikumiem vai varētu būt iesaistīts krāpnieciskās vai nelikumīgās darbībās.  Ir aizliegts pielietot automatizētus procesus vai jebkādā citādā veidā ietekmēt Konkursu. Šādas darbības var novest pie Dalībnieka diskvalifi
 

Piedaloties šajā Konkursā, Dalībnieki piekrīt saņemt attiecīgos paziņojumus no Sponsora un tā mātesuzņēmumiem, filiālēm vai meitasuzņēmumiem, tostarp mārketinga paziņojumus un jaunumus, informāciju par pasākumiem, piedāvājumiem un konkursiem. Uzvarētāja vārds un uzvārds tiks paziņots Stena Line Facebook lapā. Uzvarētājs (kā definēts turpmāk) var tikt lūgts piedalīties Stena Line sociālo mediju reklāmas aktivitātēs, piemēram, darot zināmu savu uzvaru vietnēs Facebook, Instagram un/vai Twitter (saskaņā ar Sponsora norādījumiem).
 
6. UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA: Uzvarētājs tiks izraudzīts no visiem atbilstošajiem dalībniekiem un tiks par to informēts vietnēs Facebook vai Instagram, 5 darba dienu laikā pēc Konkursa noslēguma.
Lēmums ir galīgs un nav apstrīdams. Pēc paziņojuma saņemšanas Uzvarētājam 6
darba dienu laikā ir jāatsaucas un jānoorganizē balvas saņemšana.
 7. BALVA: Balva ir ceļojums turp un atpakaļ divām personām, ieskaitot automašīnu un standarta kajīti maršrutā Ventspils-Nīnashamna-Ventspils. Pieejama viena balva. Ceļojums izmantojams līdz 2024. gada beigām, atkarībā no pieejamības. Balva nav nododama citai personai; tā nav aizstājama ar citu balvu vai naudas izmaksu, izņemot gadījumus, kad Sponsors izvēlas tā rīkoties. Par visiem nodokļiem un jebkādām citām ar šo Balvu saistītām izmaksām, kas nav norādītas oficiālajos noteikumos, atbild Uzvarētājs. Balvas izmantošanas termiņi norādīti dāvanu kartes noteikumos un nosacījumos.


8. TIESĪBU NODOŠANA: Piedaloties konkursā, Dalībnieks bez nosacījumiem nodod Sponsoram visas tiesības, tostarp, neierobežotas autortiesības uz savu darbu. Sponsors ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem rediģēt, kombinēt, pārveidot, skenēt, pavairot, pārraidīt, publicēt vai citādi izmantot (un atļaut citiem izmantot) ierakstu jebkādam mērķim, ko Sponsors uzskata par nepieciešamu vai vēlamu, tostarp Sponsora tīmekļa vietnēs, filmās un citās pārraidēs, kā arī sociālo mediju kanālos (tostarp, bet ne tikai Facebook, Instagram un Twitter), savukārt Dalībnieks neatgriezeniski atsakās no visām personiskajām tiesībām uz šo ierakstu.  

Pieņemot Balvu, Uzvarētājs piekrīt, ka Sponsors vai Sponsora izraudzīta puse bez papildu atlīdzības izmantos viņa/viņas vārdu reklāmas un publicitātes nolūkos, tostarp, bet ne tikai tiešsaistes paziņojumos, izņemot likumā aizliegtos gadījumos.
 
9. CEĻOŠANA: Konkursā laimēto ceļojumu attiecas Stena Line pārvadāšanas un pieejamības nosacījumi. Visas ar Konkursu saistītās biļetes nav apmaināmas, un tās nedrīkst nodot trešajām personām. Ja Uzvarētājs neatkarīgi no iemesla atceļ braucienu, Balva netiek aizvietota. Rezervāciju pēc apstiprināšanas nevar mainīt. Par visiem citiem ar ceļojumu saistītajiem izdevumiem atbild Uzvarētājs.

 

Stena Line neuzņemas atbildību par pasažieriem, kuri neievēro biļetē norādīto izbraukšanas laiku. Dalībnieki piekrīt, ka viņiem līdz ostai ir jānokļūst ar savu transportlīdzekli.

 

Pasažieriem jāparūpējas par visu attiecīgo muitas, imigrācijas nosacījumu, atbilstošu pases un vīzas prasību pilnīgu ievērošanu. Pasažieriem ieteicams iegādāties piemērotu ceļojuma apdrošināšanu.

 

10. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI: Stena Line neuzņemas atbildību par šī piedāvājuma neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Šādi apstākļi ietver, bet neaprobežojas ar nelabvēlīgiem laika apstākļiem, ugunsgrēku, plūdiem, karu, zemestrīci, nemieriem, darba konfliktiem, stihiskām nelaimēm, likumdošanu vai notikumiem, kas bez vienas puses vainas padara izpildi pilnīgi neiespējamu vai izpildāmu neapmierinošā apmērā.

 

11. VISPĀRĪGI: Sponsors patur tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma atcelt, apturēt vai grozīt Konkursu daļēji vai pilnībā, ja, pēc Sponsora ieskatiem, ir aizdomas vai faktiskas liecības par elektronisku vai neelektronisku manipulāciju ar jebkuru Konkursa daļu, vai arī, ja Konkursa administrēšanu, drošību, godīgumu vai integritāti un pareizu izspēli apgrūtina vīrusi, kļūdas, nesankcionēta iejaukšanās, krāpšana vai citi iemesli. Šādā gadījumā Sponsors var anulēt visus aizdomīgos pieteikumus un piešķirt balvu(-as) kādam no atbilstīgajiem pieteikumiem, kas saņemti līdz Konkursa apturēšanas dienai. Sponsora nespēja izpildīt kādu no šo oficiālo noteikumu punktiem nenozīmē atteikšanos no saistībām. Sponsors patur tiesības diskvalificēt Dalībniekus, kuri pārkāpj šos oficiālos noteikumus.

 

12. PRIVĀTUMS: No Dalībniekiem iegūtā informācija tiks izmantota tikai dalībai Konkursā un iepriekš minētajos punktos izklāstītajiem mērķiem. Jebkādu personisku informāciju, ko Dalībnieks sniedz saistībā ar Konkursu, apkopos un apstrādās Sponsors.